Vytisknout

NOVÝ CHODNÍK NA KŘÍBĚ

foto

BEZBARIEROVÉ CHODNÍKY PODÉL III/4991 – OSTROŽSKÁ LHOTA (KŘÍB)

Základní technický popis

Stavba se nachází podél silnice III/4991, uzlový úsek OSTROŽSKÁ LHOTA, UZLOVÉ STANIČENÍ km 0,459- 0,745, Jedná se o zastavěné území, stavba je navrhována v souladu s územní m plánem a s ohledem na zvýšení bezpečnosti pěších v této lokalitě. V části stavby dochází k rekonstrukci stávajících ploch, zcela novým úsekem v celé délce je úsek 2. ten je odkloněn od silnice III. Třídy, z důvodu zmenšení podélného sklonu chodníku a s ohledem na zajištění navazujících přístupů do lokality Kříb v SV a SZ části stávající parku. Navrhovanou trasou dojde k využití chodníku pro pěší využívajících stáv. park. Odsun chodníku umožní využít část dešťových vod z plochy komunikace a chodníku pro však do přilehlého terénu. V ploše stavby se nachází částečné zpevněné plochy využívající pěší, silnice III/4991, místní komunikace a sjezdy a přístupy k RD. Na základě závěrů z pracovního výboru došlo k doplnění PD o lokální doplnění odvodu dešťových vod z některých sjezdů, které umožňovali toto doplnění, aby nedocházelo ke stékání vod na silnici.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 101 Bezbariérový chodník – úsek 1

SO 101 Bezbariérový chodník – úsek 2

SO 101 Bezbariérový chodník – úsek 3

SO 102 Silnice III/4991

SO 103 Úprava napojení MK

Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

SO 101 Bezbariérový chodník – chodník pro pěší a sjezdy k RD – délka chodníku vztažena k ose k komunikace 285,84m, min. š. 1,5m  

SO 102 Silnice III/4991 – řeší pouze opravu části obrusné vrstvy, min. průjezdná š.5,5 – 6,5 m

SO 103 Úprava napojení MK – místní komunikace –

úsek A dl. 15,65 m, š- min. 5,3m (v místě napojení na stáv MK).

Úsek B dl. 35,70 m, š- min. 5,5m (v místě napojení na stáv MK).

 

                                                                                                                                                             RT