Vytisknout

 

Nové technické zázemí obce

STUDIE

Objekt technického zázemí Ostrožská Lhota

Záměrem zadavatele je vybudovat Objekt technického zázemí, ve kterém bude umístěn sklad obecní techniky, dílna, sklady materiálu, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance . Součástí objektu budou i přístřešky pro skladování materiálu a kóje na sypký materiál.

SO 01 – Objekt technického zázemí

Vzhledem k velikosti dotčeného pozemku, požadavkům investora a omezením výstavby z důvodu stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavby byl navržen přízemní objekt zázemí, který jsme umístili v souběhu s příjezdovou komunikací k ČOV mimo ochranné pásmo VN a trafostanice. V objektu bude umístěn sklad obecní techniky (sekačky, traktůrek, avie), dílna, sklad materiálu, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance – sprcha, WC. Součástí objektu budou i přístřešky pro skladování materiálu a kóje na sypký materiál.

Navržena je lehká stavba s dřevěnou nosnou konstrukcí osazenou na základové pasy, opláštění pomocí desek Farmacel a kontaktního zateplovacícho systému, střecha sedlová se sbíjených vazníků, krytina plechová. Objekt bude temperován, dílna a soc. zázemí budou vytápěny. Rozměr objektu je 15,3 x 10,3 m, výška cca 5,0 m. Navazující přístřešek pro skladování materiálu je rozměru 5,0 x 10,3 m a výšky také 5,0 m.

SO 02 – Zpevněné plochy, opěrné zídky

Kolem objektu technického zázemí jsou navrženy zpevněné plochy pojízdné a pochůzné, na komunikaci bude objekt napojen dvěma sjezdy. Jeden sjezd je navržen ze severní strany a bude sloužit k příjezdu ke skladu obecní techniky, kde bude možné garážovat mimo jiné i obecní avii, druhý sjezd je navržen z jihozápadní strany a bude sloužit k příjezdu k přístřešku – venkovního skladu materiálu. Povrch zpevněných ploch je navržen z betonové zámkové dlažby. Vzhledem ke svažitému terénu bude nutné v některých místech kolem zpevněných ploch realizovat opěrné zídky z betonových tvárnic. V souběhu s místní komunikací je navrženo vybudování 3 ks skladovacích kójí rozměru 3,0 x 3,0 m, budou realizovány z betonových tvárnic a budou sloužit pro skladování sypkých materiálu pro potřeby obce.